Nerde Yiyelim | Arar | Bulur|Keşfeder |Yayınlar

Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi

1. Taraflar
a)“nerdeyiyelim.com” İnternet sitelerinin faaliyetlerini yürüten Nerde Yiyelim Portalı (Bundan sonra Nerde Yiyelim olarak anılacaktır).
b)“nerdeyiyelim.com” İnternet sitesine üye olan İnternet kullanıcısı (“Üye”)
Sözleşmenin Konusu İş bu Sözleşmenin konusu Nerde Yiyelim Portalı sahip olduğu İnternet sitesi “nerdeyiyelim.com”‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir
3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. Üye, “nerdeyiyelim.com” İnternet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Nerde Yiyelimnun bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
3.2. Üye, “nerdeyiyelim.com” tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Nerde Yiyelimna karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Nerde Yiyelimnun söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
3.3. Üye “nerdeyiyelim.com” İnternet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
3.4. Üye, “nerdeyiyelim.com” İnternet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.5. “nerdeyiyelim.com” İnternet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Nerde Yiyelimyla hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Nerde Yiyelimnun üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.6. Nerde Yiyelim üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, “nerdeyiyelim.com” İnternet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Nerde Yiyelim’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
3.7. Üye, diğer İnternet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Nerde Yiyelimnu bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Nerde Yiyelim’nun üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
3.9. Nerde Yiyelim’nun her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Nerde Yiyelim’nun hiçbir sorumluluğu yoktur.
3.10. “nerdeyiyelim.com” İnternet sitesi yazılım ve tasarımı Nerde Yiyelim mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
3.11. Nerde Yiyelim Platform
İş bu sözleşme, üyelerin “www.nerdeyiyelim.com” web sitesi üzerinden ürün/mal/hizmet alımı ve/veya arzı/satımı konusunda teklif vermek, ilan yayınlatmak, firma ve ürün ya da hizmet tanıtımı yapmak yada ticari veya güncel haber niteliğindeki bilgilerden haberdar olmak üzere faydalanmak isteyen bireysel veya kurumsal çapta kullanıcı üyelerin yerine getirmesi gereken yükümlülükleri ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.
Üyelik Tipi
Bireysel Kullanıcı: Site’de ücretli ürün, hizmet tanıtımı yapmayan forum ve talep ilanı vermeyen sadece bilgileri inceleyen ve okuyan ve yorum yapan siteye üyelik yaptırmış bireysel üyelerdir.
Gold üyeler / Kurumsal Üyeler: “nerdeyiyelim.com” adresinin özelleştirilmiş yapısından faydalanan ücretli kullanıcı grubu.
Tüm İçeriğimiz kopyalanmaya karşı korunmalıdır. Hak talebi ve mahrumiyeti söz konusu ise ;
İçerik kaldırmak için “ info@nerdeyiyelim.com ” Adresine mail atınız.
İletişim kurularak firma bilgisi hak talip edilen bağlantılar 3 iş günü içerisinde silinecektir Nerde Yiyelim Platform tarafından “nerdeyiyelim.com” İnternet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve İnternet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin İnternet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
3.12. Nerde Yiyelim, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya …………ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Nerde Yiyelim Portalı ve “nerdeyiyelim.com” web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
3.13. Nerde Yiyelim web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Nerde Yiyelim web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.14. Nerde Yiyelim, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya Nerde Yiyelim web sitesin’de kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.15. Nerde Yiyelim, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
3.16. Taraflar, Nerde Yiyelim Portalına ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
3.17. Nerde Yiyelim, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.
4. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Nerde Yiyelim tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Nerde Yiyelim üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
5. İhtilaflerin Halli
İş bu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde Bodrum Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
6. Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İş bu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.